Squeeze Desktop 視訊壓縮工具

終極視頻編碼壓縮工具

  • 高位深度抖動濾波器
  • 支持高清圖像和Sorenson AVC Pro code解碼
  • 刪除輸出幀速率限制(通過源文件信息對話框)